ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
รักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด (สื่อสำหรับครู)
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
30 ธันวาคม 2563
 

- อ่าน เขียน : บันทึกการอ่าน

- เอกสาร คู่มือ แนวทาง การอ่านและการพัฒนาห้องสมุด

 
จำนวนผู้เข้าชม 682 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 288
ทั้งหมด 8,945,342