ประกาศ
ค้นหา
 
ภารกิจตามนโยบาย
 
สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 สื่อประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล
โครงการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สื่อส่งเสริมการอ่าน
เอกสารเสริมพิเศษ เพศวิถีศึกษา
การจัดการเรียนรู้เพื่อการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ในวิชาสังคมศึกษา
 
 
 
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ปี 2564
[สถาบันภาษาไทย]
20 ธันวาคม 2564
 

 
 
 
เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
 
หนังสือนำส่ง สพท.
ดาวน์โหลด [110 ครั้ง]
ประกาศกฏกระทรวงแรงงาน
ดาวน์โหลด [16 ครั้ง]
รายละเอียดโอนจัดสรรงบประมาณฯ
ดาวน์โหลด [22 ครั้ง]
รายชื่อโรงเรียนและบุคลากรฯ สพป.
ดาวน์โหลด [48 ครั้ง]
บัญชีจัดสรรจ้างบุคลากรฯ ครั้งที่ 1 สพป.
ดาวน์โหลด [33 ครั้ง]
รายชื่อโรงเรียนและบุคลากรฯ สพม.
ดาวน์โหลด [15 ครั้ง]
บัญชีจัดสรรจ้างบุคลากรฯ ครั้งที่ 1 สพม.
ดาวน์โหลด [12 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง การดำเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
 
หนังสือแจ้งเขตฯ
ดาวน์โหลด [140 ครั้ง]
ประกาศสพฐ.
ดาวน์โหลด [71 ครั้ง]
แบบรายงาน สพป. ปี พ.ศ.2565
ดาวน์โหลด [62 ครั้ง]
แบบรายงาน สพม. ปี พ.ศ.2565
ดาวน์โหลด [35 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้]
 
ประกาศ ศธ. ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน
ดาวน์โหลด [109 ครั้ง]
 
 
 

 
 
คู่มือฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงเล่ม 1 - 3
[สถาบันภาษาไทย]
เอกสารชุด
ภาษาไทยภาษาชาติ ปี 2561-2563
[สถาบันภาษาไทย]
เอกสารชุด
สื่อความรู้หนังสือภาษาไทย
[สถาบันภาษาไทย]
เอกสารชุด
สื่อหนังสือภาษาไทย
[สถาบันภาษาไทย]
เอกสารชุด
 

 
 
 

 
 
     
     
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 361
ทั้งหมด 10,537,925