หนังสือนิทานและหนังสืออ่านเพิ่มเติม
 
 
หมายเหตุ : นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน สามารถเลือกอ่านหนังสือที่สูงกว่าระดับชั้นที่เขียนไว้ได้