หนังสือเล่มเล็ก (ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติของปี 2556 - 2560)

- ปี 2556

- ปี 2557

- ปี 2558

- ปี 2559

- ปี 2560