หลักสูตรปฐมวัยและเอกสารประกอบหลักสูตร (สื่อสนันสนุน)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

    
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
  Early Chiladhood Curriculum
B.E. 2560 (A.D.2017)
 

 

เอกสารประกอบหลักสูตร

       
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์
สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
  พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่
สำหรับเด็กอนุบาล
  รายงานผลประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561
  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3-6 ปี
สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
 
         
หลักสูตรอบรมการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล
  คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
  คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี