หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับเก่า)

 

 ปี 2546              
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546
  Early Childhood Curriculum
B.E.2546 (A.D.2003)
  คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546
(สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี)


 

 ปี 2540    
 

หลักกสูตรก่อนประถมศึกษา
พุทธศักราช 2540