ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวกาญจน์กฤษดิ์ ทานเจือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
4. นางสาวจิตเกษม บัณฑุธรรม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ