ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย (โครงการกีฬา)

2. นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวณัฐนรี ศิริรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ