ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายสมเจตน์ พันธ์พรม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผอ.ศูนย์ PISA / ช่วยราชการ ศนฐ.