ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2. นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (รก.)
4. นางสาวรพีพร แตงสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
5. นางกมลพร รักษ์ดีช่วย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวสาธิยา มิ่งนิ่ม นักวิชาการศึกษา