ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ (รก.)
3. นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (รก.)
4. นายธาวิต โพธิ์งาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาววันนาอีมาห์ ตาเยะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวชนันพร บุญประเสริฐ พนักงานบันทึกข้อมูล
7. นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง นักวิชาการศึกษา
8. นางสาวภูษณิสา สังข์ช่วย นักวิชาการศึกษา