ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา

2. นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวศศิธร สมอเม็ด นักจัดการงานทั่วไป