ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสถาบันแปลและส่งเสริม

ภาษาต่างประเทศที่สอง

2. นางประเสริฐศรี อดุลยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางปัญจนี วิเปสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวอุศณา  ลาภประเสริฐพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวอรวีรา  สาริพัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ