ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางประเสริฐศรี อดุลยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางปัญจนี วิเปสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวณิชศิกานต์ ปรินทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวอรวีรา สาริพัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางสาวกมลวรรณ กระชวยชื่น นักวิชาการศึกษา
8. นางสาวปิ่นสุดา มหากลั่น นักวิชาการศึกษา