6.

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสถาบันแปลและส่งเสริม

ภาษาต่างประเทศที่สอง

2. นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวรุ่งทิวา  สุขศรีพานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวอรวีรา สาริพัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวพรวลี  จันทร์ดวง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นายพิเชษ จันเทพา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ