ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวดวงใจ บุญยะภาส

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย

2. นางสาวพัชรา  ตระกูลสิริพันธ์ุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  วรวิเศษ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
4. นางสาวอมราลักษณ์  วัฒนาปิยรมย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นายพิษณุ  ทองทัพ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ