ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวดวงใจ บุญยะภาส

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย

2. นางสาวพัชรา  ตระกูลสิริพันธ์ุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  วรวิเศษ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
4. นางสาวอภิษฎา  ขาวสุทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาวอมราลักษณ์ วัฒนาปิยรมย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวสุชาดา สุดาชม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางสาวนิธิมา  นาคทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
8. นายพิษณุ  ทองทัพ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ