ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวดวงใจ บุญยะภาส นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวอภิษฎา ขาวสุทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาวอมราลักษณ์ วัฒนาปิยรมย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวสุชาดา สุดาชม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา นักวิชาการศึกษา