ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางภาวิณี แสนทวีสุข

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและ

ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย

2. นางกันยา  แสนวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวอัจจิมา  จินวาลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวกมลชนก ผ่านสำแดง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาวนันทพร ณ พัทลุง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ