ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางภาวิณี แสนทวีสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2. นางอัจจิมา จินวาลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางกันยา แสนวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวกมลชนก ผ่านสำแดง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาวนันทพร ณ พัทลุง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวปิยพร สุขเสียง นักวิชาการศึกษา