ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางเสาวภา ศักดา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ

2. นางสาวราตรี ธรรมโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3. นายรัฐพงษ์  สงวนงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
4. นางสาวศิริพร  พรรณพัฒน์กุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5. นางสุภาพร   คงทิพย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวพิชญนาฏ  โนนริบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางสาวรพีพร   แตงสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
8. นางสาวประนอม  เพ็งพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
9. นางสาวลีเดียวาตรี  เบ็นบากา นักจัดการงานทั่วไป