ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางเสาวภา ศักดา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ

2. นางสาวราตรี ธรรมโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3. นายรัฐพงษ์  สงวนนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
4. นางสาวศิริพร  พรรณพัฒน์กุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5. นางสาวรพีพร  แตงสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
6. นางสาวประนอม  เพ็งพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
7. นางสาวลีเดียวาตรี  เบ็นบากา พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป