ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางเสาวภา ศักดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวราตรี ธรรมโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3. นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4. นายรัฐพงษ์ สงวนงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5. นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
6. นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
7. นางสาววิจิตตรา กาฬภักดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
8. นางสาวณัฐพร โอนอ่อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
9. นางสาวอภิญญา อินต๊ะแก้ว นักวิชาการศึกษา