ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวโชติมา หนูพริก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2. นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (รก.)
3. นางสาวอุรชา นุชเหลือบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
4. นางสาวพิบุลขวัญ เทพนะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางนันทิการ์ กันยามา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวเพ็ญนภา ชูศรีเมือง นักวิชาการศึกษา
7. นางสาวธันยา แสงเพชร นักวิชาการศึกษา