ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

2. นางสาวกรวรรณ  ใสยจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวรัตน์อุมา  ดวงชาทม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
4. นางสาวนิธิมา  นาคทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาวอุรชา  นุชเหลือบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวสุนีย์กร  พลพหล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นายฐิติพงศ์  เมืองแดง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
8. นายสถาพร  ยูโซ๊ะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
9. นางสาวพิมพ์ชนก  สุขใจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
10. นางสาวรชา  มีแก้ว นักจัดการงานทั่วไป