ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวโชติมา หนูพริก

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

2. นางสาวกรวรรณ  ใสยจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวรัตน์อุมา  ดวงชาทม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
4. นางสาวชลฤทัย  ทวีแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5. นางสาวอุรชา  นุชเหลือบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวพิบุญขวัญ  เทพนะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางนันทิการ์  กันยามา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
8. นางสาวสุนีย์กร  พลพหล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
9. นางสาวพิมพ์ชนก  สุขใจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
10. นางสาวรชา  มีแก้ว พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป