ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว

2. นางสาวจีระวรรณ  ปักกัดตัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นายชัชชัย  จิตต์ชุ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวอนุกูล  มโนชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (รก.)
5. นางสุดจิตร์  ไทรนิ่มนวล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (รก.)
6. นางสาวสุภาพร  คงช่วยชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
7. นายเกริกพล  กุศลมาก พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป
8. นางสาวศศิวิมล  อินทนนท์ พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป