ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว

2. นายชัชชัย  จิตต์ชุ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสุดจิตร์  ไทรนิ่มนวล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวอนุกูล  มโนชัย นักวิชาการศึกษา รก.ชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวสุภาพร  คงช่วยชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
6. นางสาวเกตุวดี   ตี่อ่ำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางสาวณฐมน  น้ำใจสุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
8. นายเกริกพล  กุศลมาก นักจัดการงานทั่วไป
9. นางสาวศศิวิมล  อินทนนท์ นักจัดการงานทั่วไป