ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวอนุกูล มโนชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวสุภาพร คงช่วยชาติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
4. นายวงศกร มาระวงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม ครู คศ.2