ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2. นายประชา อ่อนรักษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวอัญชลี มิ่งแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาวยุภาภรณ์ สมพร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ