ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและ

ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

2. นายประชา อ่อนรักษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ที่ ศดร.
3. นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางนิธินันท์  นนท์อมรศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวโสภี  ศิริกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
6. นางสาวยุภาภรณ์  สมพร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางนันทิการ์  กันยามา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
8. นางสาวจิรนันท์  ทองโกมุท พนักงานธุรการ