ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายเอกสิทธิ์  ปิยะแสงทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (รก.)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและ

ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

2. นายประชา อ่อนรักษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวยุภาภรณ์  สมพร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาวโสภี  ศิริกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวจิรนันท์  ทองโกมุท พนักงานราชการ พนักงานธุรการ