ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางผาณิต ทวีศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3. นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
4. นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ พนักงานธุรการ
5. นางสาววศินี เขียวเขิน นักวิชาการศึกษา