ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวจรูญศรี  แจบไธสง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้

2. นางเกศกัญญา  อนุกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาววงเดือน  สุวรรณศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นายสุรศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวรุ่งทิวา  สุขศรีพานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
6. นางสาวภัทรา  ด่านวิวัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางสาวอธิฐาน  คงช่วยสถิตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
8. นางสาววราภรณ์  ศรีแสงฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
9. นายอภิศักดิ์  สิทธิเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
10. นางสาวอัจฉราพร  เทียงภักดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
11. นางสาวปรมาพร  เรืองเจริญ พนักงานราชการ พนักงานธุรการ