ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวจรูญศรี  แจบไธสง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้

2. นางเกศกัญญา  อนุกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาววงเดือน  สุวรรณศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นายสุรศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวชลฤทัย  ทวีแสง นักวิชาการศึกษา รก.ชำนาญการพิเศษ
6. นางสาวอธิฐาน  คงช่วยสถิตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
7. นางสาววราภรณ์  ศรีแสงฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
8. นางสาวภัทรา  ด่านวิวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
9. นายอภิศักดิ์  สิทธิเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
10. นางสาวอัจฉราพร  เทียงภักดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
11. นางนพวรรณ  ชัยณรงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
12. นางสาวปรมาพร  เรืองเจริญ พนักงานธุรการ