ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2. นายปรีชา หมั่นคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางจิตรา ศาสนัส นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวอรุณวรรณ ผู้ธนดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
6. นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
7. นางลัตติยา อมรสมานกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
8. นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
9. นางสาวธนทัต ไชยานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
10. นางสาววรณัน ขุนศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
11. นางธนาภรณ์ กอวัฒนา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
12. นางสาวยมนา พินิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (รก.)
13. นายรุ่ง จันทร์ฝาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
14. นายปิยังกูร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
15. นางสาวนาตยา ตรัสรู้ นักวิชาการศึกษา
16. นายสวิตต์ สุขสุโฉม นักวิชาการศึกษา
17. นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ นักวิชาการศึกษา
18. นางสาวจิราวรรณ บุญหมั่น นักวิชาการศึกษา