ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายพิเชฎษ์ จับจิตต์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้

2. นายปรีชา หมั่นคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวอรุณวรรณ  ผู้ธนดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวเจตนา  พรมประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวชุติกาญจน์  บุญญธิติสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
6. นางลัตติยา  อมรสมานกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
7. นางธนาภรณ์  กอวัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
8. นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
9. นางสาวสุรีย์  เนตรมณีสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
10. นางสาวยมนา  พินิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (รก.)
11. นางสาวธนทัต  ไชยานนท์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
12. นายรุ่ง  จันทร์ฝาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ