ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวอรุณวรรณ  ผู้ธนดี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้

2. นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ที่ สทศ.
3. นายปรีชา หมั่นคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
6. นางลัตติยา อมรสมานกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
7. นางธนาภรณ์ กอวัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
8. นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
9. นางสาวยมนา พินิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
10. นางสาวสุรีย์ เนตรมณีสุก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
11. นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร นักวิชาการศึกษา รก.ชำนาญการพิเศษ
12. นางสาวธนทัต ไชยานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
13. นายรุ่ง จันทร์ฝาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
14. นางสาวอภิษฎา ขาวสุทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ