ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวชยพร กระต่ายทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ที่ ศดร.

2. นายภูริวรรษ  คำอ้ายกาวิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รก.ผชช.ด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา / ผอ.สบว.
3. นายวีรศักดิ์  สมัครสมาน นักวิชาการศึกษาขำนาญการพิเศษ
4. นายวีระเดช เชื้อนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นายศตรรฆ  ประจงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
6. นางณัฐา  เพชรธนู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
7. นางสาวกานจุลี  ปัญญาอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
8. นางสาวชนาภัทร ปิยะเสถียร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
9. นางสาวกิตยาภรณ์  ประยูรพรหม นักวิชาการศึกษา รก.ชำนาญการพิเศษ
10. นายตรัยรัตน์ โพธิ์กะสังข์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
11. นางสาวสิรินทร์พร  กีรติบวรชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
12. นางสาวอรพรรณ  เพชรมณี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
13. นางสาวณหทัย พวงบุบผา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ