ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวชยพร กระต่ายทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้

2. นายวีรศักดิ์  สมัครสมาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นายวีระเดช  เชื้อนาม นักวิชาการศึกษาขำนาญการพิเศษ
4. นายศตรรฆ ประจงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นางณัฐา  เพชรธนู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
6. นายภูวิวรรษ  คำอ้ายกวิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
7. นางสาวกานจุลี  ปัญญาอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
8. นางสาวชนาภัทร ปิยะเสถียร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
9. นายตรัยรัตน์  โพธิ์กะสังข์ นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ
10. นางสาวสิรินทร์พร กีรติบวรชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
11. นางสาวอรพรรณ  เพชรมณี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
12. นางสาวณหทัย พวงบุบผา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ