ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวชยพร กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2. นางมัทนา มรรคผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. พ.จ.อ.แดงรัตน์ชัย คงสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นายวีระเดช เชื้อนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นายศตรรฆ ประจงค์ นักวิชาการศึกษาขำนาญการพิเศษ
6. นางสาวโสภี ศิริกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางสาวชนาภัทร ปิยะเสถียร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
8. นายตรัยรัตน์ โพธิ์กะสังข์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
9. นางสาวสิรินทร์พร กีรติบวรชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
10. นางสาวอรพรรณ เพชรมณี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
11. นางสาวณหทัย พวงบุบผา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
12. นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี นักวิชาการศึกษา
13. นางสาวจิรนันท์ ทองโกมุท นักวิชาการศึกษา