ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายอนุจินต์  ลาภธนาภรณ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

2. นางสาวพักตร์พิมล  ทัพวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
3. นางสาวสุดา  โลมากิจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
4. นางศรินทร ตั้งหลักชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
5. นางสาวปาหนัน สุขมาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
6. นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
7. นางศิริมาส ช้างเผือก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
8. นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
9. นางเกษณี เครือหิรัญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
10. นางสาวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
11. นางสาวมนัสยา  โป่งทราย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
12. นางสาวดารินทร์พัชร์  สุวรรณชาตรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
13. นางสาวจินตนา  มะนุ่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
14. นายวงศ์วณิช  การภักดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
15. นางสาวอริยาวรรณ์  สอดแสงจันทร์ พนักงานธุรการ ส4
16. นางศรีนวล เจียมสันต์ พนักงานธุรการ ส4
17. นางสาวกัญญมน  ซาบซึ้งไพร พนักงานธุรการ ส4
18. นางธัญญธร ภู่อารีย์ พนักงานธุรการ ส4
19. นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช พนักงานธุรการ ส4
20. นางสาววรรณวิภา เธอกิจ พนักงานราชการ พนักงานธุรการ
21. นายทองคำ  คำลือ พนักงานราชการ พนักงานธุรการ
22. นางสาวกาญจนา  ลีกงลาศ พนักงานราชการ พนักงานธุรการ
23. นางสาวอัจฉราภรณ์  นะอ่อน พนักงานราชการ พนักงานธุรการ
24. นางสาวอรทิวา  ชาพิทักษ์ พนักงานราชการ พนักงานธุรการ