ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายอนุจินต์  ลาภธนาภรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวพักตร์พิมล  ทัพวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
3. นางสาวปิยวรรณ กิจจินดาโอภาส นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
4. นางศรินทร ตั้งหลักชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
5. นางสาวปาหนัน สุขมาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
6. นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
7. นางศิริมาส ช้างเผือก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
8. นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
9. นางเกษณี เครือหิรัญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
10. นางสาวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
11. นายอุทิศ บูรณเสน พนักงานธุรการ
12. นางสาวอริยาวรรณ์ สอดแสงจันทร์ พนักงานธุรการ
13. นายมาโนต กล่อมจิต ช่างไฟฟ้า
14. นางธัญญธร ภู่อารีย์ พนักงานธุรการ
15. นางพิมพ์ลภัทร วัชชา พนักงานธุรการ
16. นางศรีนวล เจียมสันต์ พนักงานธุรการ
17. นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช พนักงานธุรการ
18. นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร พนักงานธุรการ
19. นางสาววรรณวิภา เธอกิจ พนักงานธุรการ
20. นายทองคำ คำลือ พนักงานธุรการ
21. นางสาวอัจฉราภรณ์ นะอ่อน พนักงานธุรการ