ความเป็นมา โครงการ ฯ
ความเป็นมาของโครงการ
 

รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  โดยมีเป้าหมายให้คนมีความรู้ ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวที่อบอุ่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติ รวมถึงอนุรักษ์ส่งเสริม ทุนทางสังคมที่เข็มแข็ง  ตลอดจนให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นคนดี  มีคุณภาพมีศักยภาพ ความสามารถในการแข็งขัน และมีคุณธรรม สู่สังคมฐานความรู้

การอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม ปัจจุบันนี้การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว  การอ่านที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปทุกที สาเหตุมีหลายประการนับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความสนใจของผู้อ่าน  การขาดแคลนแหล่งหนังสือซึ่งจะซื้อ หรือยืมอ่านได้ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของสื่ออื่น ๆ เช่น โทรทัศน์  วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน  ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานศึกษา  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่าง ๆ จากโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแล้ว  การอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัย  จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  ถึงแม้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านมาโดยตลอด  แต่สภาพปัจจุบันพบว่าสังคมไทยยังไม่เป็นสังคมการอ่าน  จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้หารศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในปีงบประมาณ 2549