เอกสารวิชาการโดยกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้

เอกสารปี พ.ศ. 2558
 
1. เอกสาร แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เป็นเอกสารคำอธิบายแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และครูผู้สอน มีความเข้าใจที่ชัดเจน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
  
 
เอกสารปี พ.ศ. 2557 
 
2. เอกสารชุด แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
สื่อแบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีรากฐานที่เข้มแข็งด้านความสามารถและทักษะการอ่าน ด้วยการฝึกอ่านจับใจความ ตีความ แปลความ โดยใช้กระบวนการตามแนวคิดของ Brain-based Learning (BBL) และเชื่อมโยงสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสนองการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยเฉพาะ ด้านการอ่านและการคิดเลขในช่วงชั้นประถมศึกษา และสร้างโอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะให้นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตในโลกที่เป็นจริง และเรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรม (Activity-based Learning)
สื่อแบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข ฯ จำนวน ๓ เล่มดังกล่าว มีความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ และได้ผ่านการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อการนำไปใช้
 
 
 
3. เอกสารชุด แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA
               เอกสารแผ่นพับเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA  ประกอบด้วยมาตรการหลัก ๖ มาตรการที่ครอบคลุมการสร้างการมีส่วนร่วมดำเนินงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อ การพัฒนาแบบทดสอบ โดยสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างทัดเทียมกับนานาชาติ    เอกสารปี พ.ศ. 2556

4. เอกสารชุด แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2556)
              จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการนำทักษะการคิดลงสู่การปฏิบัติในห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ถึงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยให้ความสำคัญของการพัฒนาทักษะการคิดให้เหมาะสมกับช่วงวัย ด้วยการจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องตามตัวชี้วัดและธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551สำหรับเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
               เอกสารชุดนี้มีทั้งหมด 16 เล่ม แยกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสาระฯจัดทำเป็น 2 เล่ม คือ ระดับประถมศึกษา 1 เล่ม และระดับมัธยมศึกษา 1 เล่ม
              

 ระดับประถมศึกษา               
 ระดับมัธยมศึกษา               


5. เอกสารชุด แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
            
  เอกสารชุดแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรนี้ มุ่งนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรที่มีการเชื่อมโยงตั้งแต่หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ซึ่งรวมถึงระบบการรายงานผลการประเมินที่สอดรับกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเข้าสู่ห้องเรียน ตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสูตร การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การวัดและประเมินผล (Formative and Summative Assessments) โดยนำเสนอให้เห็นภาพตลอดปีการศึกษา เพื่อมุ่งคลี่คลายปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้หลักสูตร ดังนี้ 1) เนื้อหาแต่ละวิชาไม่แยกออกจากกัน เชื่อมโยงความรู้ ความคิด ทักษะ และประสบการณ์ ให้มีความสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม 2) ลดความซำ้ซ้อนของเนื้อหาและภาระงาน 3) ลดเวลาเรียน และ4) ผู้เรียนมีโอกาสทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากขึ้น
              เอกสารแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
              1) คู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรที่เน้นการบริหารและการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกันอย่างมีระบบ จำนวน 1 เล่ม
              2) เอกสารประกอบแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ และตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3

 คู่มือแนวทาง
การจัดการเรียนรู้
บูรณาการแบบ
ครบวงจร
       
 ระดับประถมศึกษา            
 ระดับมัธยมศึกษา         6. เอกสารชุด แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2553-56) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
            
  จัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์นำไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานการนำแนวคิด Brain-based Learning มาพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย ตาม Road Map ดังนี้
               ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติที่นำมาใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ในห้องเรียน/นอกห้องเรียนเพื่อเก็บประสบการณ์
               ขั้นที่ 2 ก้าวจากการเรียนรู้จากการสัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ ขึ้นสู่กระบวนการเรียนรู้โดยให้สมองคิดเทียบเคียงของจริงหรือวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ
               ขั้นที่ 3 ก้าวจากการเรียนรู้จากภาพ ขึ้นสู่กระบวนการเรียนรู้โดยให้สมองเห็นภาพคู่กับสัญลักษณ์
               ขั้นที่ 4 ก้าวจากการเรียนรู้จากภาพ ขึ้นสู่กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สัญลักษณ์เพียงอย่างเดียว

               เอกสารชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม แบ่งเป็น สำหรับชั้น ป.1 จำนวน 1 เล่ม ชั้น ป.2 จำนวน 2 เล่ม และชั้น ป.3 จำนวน 2 เล่ม

        เอกสารปี พ.ศ. 2554

7. เอกสารชุด จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย
     
         เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เห็นทิศทางและภารกิจสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะเป็นเป้าหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน ของ สพฐ.

 


            
  เอกสารแต่ละชุดมี 4 เล่ม ประกอบด้วย 1) Road Map จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2) การออกแบบหลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู้ และ 4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

        


เอกสารปี พ.ศ. 2552

8. เอกสารชุด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชุดแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมดำเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ โดยได้แนวคิดจากการถอดประสบการณ์การเรียนคณิตศาสตร์แบบคุมอง โดยให้ความสำคัญกับการฝึกฝนให้ผู้เรียนคิดคำนวณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งนี้ ลักษณะของแบบฝึกจะมีการเรียงลำดับความยากง่าย และมีจำนวนมากพอเพียงต่อการฝึกฝน             
เอกสารมีทั้งสิ้น 6 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกฯ 1 เล่ม แบบฝึกที่แบ่งย่อยตามสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เฉลยแบบฝึก 1 เล่ม และซีดี 1 แผ่น บรรจุในกล่องพลาสติกสวยงาม

         


เอกสารปี พ.ศ. 2551

9. เอกสารชุด แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
              
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนร้ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
              เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 4 บท ได้แก่
              บทที่ 1 หลักการ แนวคิด และจุดเน้นการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : คืออะไร
              บทที่ 2 จากหลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ : ครูควรรู้อะไร
              บทที่ 3 จากหลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ : ครูควรทำอย่างไร
              บทที่ 4 บทบาทของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ : จะต้องทำอย่างไร


  

************************************************
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนูเอกสารเผยแพร่ (เมนูซ้าย) ของกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้