สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปีงบประมาณ ๒๕๕๔


โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปีงบประมาณ ๒๕๕๕

                     ๑. แนวทางการดำเนินงานภาคใต้

                     ๒.แนวทางการพัฒนาการอ่าน-การเขียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยปี ๒๕๕๕ ภาคเหนือ

                     ๓.ผลการประชุมแผนกลุ่มย่อยภาคกลาง-ภาคตะวันออก

                     ๔.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ภาคอีสาน

                     ๕.ประชุมสัมมนาประสานแผน

                     ๖.ตารางสอบ NTประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

                     ๗.การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

                     ๘.การออกข้อสอบ pisa

                     ๙.แนวปฏิบัติวัดประเมินผลปรับใหม่

                     ๑๐. ประกาศการคัดเลือกโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔
                    

                             ๑๑. หนังสือแจ้งเขต  เรื่อง  การคัดเลือกผู้อำนวยการเขตและศึกษานิเทศก์
                              ๑๒. ผลงานนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๑/๒๕๕๔  มีดังนี้
                         ๒.  ชนะเลิศการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง  กาพย์ยานี  ๑๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ (สามัญ) 
                               ๓.  ชนะเลิศการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง  กาพย์ยานี  ๑๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ (ขยายโอกาส) 
                               ๔.  ชนะเลิศการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง  กาพย์ยานี  ๑๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (สามัญ) 
                               ๕.  ชนะเลิศการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง  กาพย์ยานี  ๑๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ขยายโอกาส) 
 
                     ๖. ชนะเลิศการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
                               ๗. ชนะเลิศการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
                               ๘. ชนะเลิศการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (สามัญ)  
                               ๙. ชนะเลิศการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ขยายโอกาส)
                               ๑๐. ชนะเลิศการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (สามัญ)
                               ๑๑. ชนะเลิศการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ขยายโอกาส) 
 
                               ๑๓. โครการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕
                                    - เอกสารแนบ ๑
                                   - โครงการประกวด(ส่งเขต) 
                               ๑๔. ชุดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
                                    - หน่วยการเรียนรู้ ๒ การอ่าน PISA ชั่วโมงที่ ๑
                                    - หน่วยการเรียนรู้ ๒ การอ่าน PISA ชั่วโมงที่ ๒
                                   - หน่วยการเรียนรู้ ๒ การอ่าน PISA ชั่วโมงที่ ๓ 
                                   - หน่วยการเรียนรู้ ๒ การอ่าน PISA ชั่วโมงที่ ๓ (ต่อ) 
                                   - PowerPoint ชั่วโมงที่ ๑ 
                                   - PowerPoint ชั่วโมงที่ ๒ 
                                   - PowerPoint ชั่วโมงที่ ๓
                                   
                                ๑๕. โครงการมหกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕
                                     - เอกสารแนบ
 
                                
๑๖. ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕
                                    - เอกสารแนบ 

 
                                ๑๗. "เขียนได้ลายมือสวย" แนวทางคัดลายมือตามแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ
                                ๑๘. การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
                                    ระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 
                                    - เอกสารแนบ 
                                      - บรรยาย เรื่อง ยกระดับภาษาไทย โดย ผอ.วีณา อัครธรรม
                                       
- ชุดที่ ๑
                                         - ชุดที่ ๒ 
                                         - ชุดที่ ๓ 
                                         - ชุดที่ ๔ 
                                         - ชุดที่ ๕ 
                                      - บรรยายโดย อ.นิจสุดา อภินันทาภรณ์
                                      - สรุปการนำเสนอ