ภารกิจ-สถาบันภาษาไทย

1. งานแผนงาน/โครงการและงบประมาณพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ และอนุรักษ์ภาษาไทยถิ่น และภาษาถิ่น

2. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อและผลิตสื่อ  พัฒนาคุณภาพการเรียนกาสอนภาษาไทย  ภาษาไทยถิ่น  และภาษาถิ่น   เพื่อการจัดการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

3. งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครู  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และภาษาถิ่น

4. งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กและเยาวชนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ  เพื่อความมั่นคงทางสังคมและการเมือง

5. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยของคนไทยและคนชาติอื่นในต่างประเทศที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทย

6. งานสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยของครูและบุคลากร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

7. งานสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ภาษาไทย  ภาษาไทยถิ่น  และภาษาถิ่น

8. งานประสานเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย

9. งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย