รายการ e-Book เพื่อการเรียนรู้
 
**หนังสืออ่านนอกเวลา** วิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด พระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล
เล่มที่ 1 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เล่มที่ 2 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เล่มที่ 3 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เล่มที่ 4 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เล่มที่ 5 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เล่มที่ 6 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เล่มที่ 7 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เล่มที่ 8 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
เล่มที่ 9 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
**คู่มือ**
คู่มือการจัดกิจกรรมหนังสืออ่านนอกเวลา วิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
คู่มือ ส่งเสริมความรู้ ควมเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย เรื่อง การแสดงความเคารพ