ประกาศรับคัดเลือกผลงาน การดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง การคัดเลือกการดำเนินงาน

ที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกระดับชั้น ส่งเสริมการเรียการสอน

ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการขับเคลื่อน

ทั้งส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญ

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงดำเนินการคัดเลือกการดำเนินงาน

ที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ หากศึกษานิเทศก์ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้รับรางวัลด้วย

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้

                              (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

                                      ๑.๑ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

                                      ๑.๒ ใบสมัครสำหรับศึกษานิเทศก์

                                      ๑.๓ ใบสมัครสำหรับสถานศึกษา

                              (๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                                      ๒.๑ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

                                      ๒.๒ ใบสมัครสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                      ๒.๓ ใบสมัครสำหรับสถานศึกษา

                              (๓) ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด

                                      ๓.๑ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ                                   

                                      ๓.๒ รายละเอียด (เพิ่มเติม)

                                      ๓.๓ ใบสมัคร