แบบฝึกคิดเลขในใจ และคู่มือการใช้

 

แบบฝึกคิดเลขในใจ
และคู่มือการใช้ ฯ

 

 *** ก่อนนำแบบฝึกไปใช้ โปรดศึกษาคู่มือทั้ง 2 เล่มก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ***

 

 

 

 


 

 คู่มือการใช้แบบฝึกคิดเลขในใจระดับ 1-5 

 

 คู่มือการใช้เทคนิคการคิดคำนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์

 

 แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1

 

 แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2

 

 แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3

 

 แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4

 

 แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 5