[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 

  
ผลงานโดย.....นางสาววีณา  อัครธรรม
ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. 
  1.การจัดการศึกษาปฐมวัย
   
 1.1 แนวทางการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
    1.2 แนวทางการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
    1.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
  2.รายงานการติดตามผลการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสรา้งแรงบันดาลใจ
   ในการเรียนวิทยาศาสตร์ (Inspiring Science) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
  3.การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
      
ผลงานโดย......    

นางพวงมณี  ชัยเสรี
รักษาการที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส สพฐ 

 1.การวิจัยและพัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ อายุ 0-5 ปี
   ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษและศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   1.1 หน้าปก
   1.2 บทสรุปผู้บริหาร
 2.การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพแก่นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา
   ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
   2.1 หน้าปก
   2.2 บทสรุปผู้บริหาร