การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษ์

เอกสารประกอบการอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษ์
(Update 25.08.57)

 NEW-โครงสร้างหลักสูตร.pptx

 NEW-หน่วยที่1.pptx

 NEW-หน่วยที่2.pptx

 NEW-หน่วยที่4.1.pptx

 NEW-หน่วยที่4.2.pptx

 NEW-หน่วยที่4.3.pptx

 NEW-หน่วยที่4.4.pptx

 NEW-หน่วยที่5.pptx

 NEW-หน่วยที่6.pptx

 NEW-หน่วยที่7.pptx