LivingLibrary-Info.

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต และการขยายเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์ ประตูน้ำ กทม.

1. โรงเรียนกันตังพิทยากร


2. โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่


3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์


4. โรงเรียนบ้านดอนสูง


5. โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม


6. โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

7. การอ่านพัฒนาคน  (รศ. พญ. นิชรา เรืองดารกานนท์)

 8. สรุปประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1-10