ภารกิจ

1. งานพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายด้านการศึกษา ด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้ คุณลักษณะของเด็กไทย ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด เพื่อวางแผนการเรียนการสอนและการเรียนรู้

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะที่สำคัญสำหรับผู้เรียน

1.3 พัฒนารูปแบบ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้เหมาะสมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

1.4 ศึกษา วิจัยรูปแบบเพื่อเสริมสร้างวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

1.5 ผลิต รวบรวม เผยแพร่ให้มีการนำรูปแบบ เทคนิควิธีใหม่ๆที่สอดคล้องกับยุคสมัย ตลอดจนนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนผ่านช่องทางต่างๆ

1.6 ติดตาม กำกับ ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้

2. งานพัฒนาระบบเครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

2.2 เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุคสมัย ตลอดจนนวัตกรรมการเรียนรู้

2.3 เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

3. งานพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้

3.1 เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้มีการนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ โดยประสานการดำเนินงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ การเรียนรู้ร่วมกันทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประเทศและระหว่างประเทศ

3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ