สาระ/เอกสารประกอบการบรรยาย
การประชุมเร่งรัดการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ

วันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

PowerPoint

 

ความสำคัญของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ต่อประเทศไทย และแนวคิดในการปรับ
กระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน

โดย นายมีชัย วีระไวทยะ
ประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ
 

 


PISA กับภาพลักษณ์ของประเทศ และการนำองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการสร้างความพร้อมการเข้าร่วม PISA ปี 2015 (2558) และ 2018 (2561)

โดย ดร. ธงชัย ชิวปรีชา 
ประธานคณะกรรมการปฎิบัติการ ในคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลการทดสอบ PISA

 


การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ : PISA 2015 (Programme for International Student Assessment 2015)

ตัวอย่างการเขียนตอบ (.docx)

โดย ดร. ปรีชาญ เดชศรี
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA ปีงบประมาณ 2557

โดย ดร. ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา


 

เอกสารความรู้เกี่ยวกับ PISA

ผู้สนใจสามารถเข้าชม/ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ได้ที่
http://pisathailand.ipst.ac.th/