ตัวอย่างการถอดประสบการณ์
แนวทางการจัดการเรียนรู้
สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านคำนวณ (Numeracy)

จากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านคำนวณ (Numeracy) รุ่นที่ 1 - 3
ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557


  


ตัวอย่างการถอดประสบการณ์ฯ รุ่นที่ 1 

 


ตัวอย่างการถอดประสบการณ์ฯ รุ่นที่ 2

 


ตัวอย่างการถอดประสบการณ์ฯ รุ่นที่ 3