Read Thailand Info.

 

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park)

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เมนู Download :: RT

 

 

 

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งปิดรับข้อมูล / หมายเลขบัญชีธนาคาร

 

เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทุกท่าน

 

ตามที่ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ได้ดำเนินการจัดประกวดโรงเรียนตามโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

ซึ่งเป็นการปรระกวด ระดับประเทศ เสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 57 นั้น

 

บัดนี้ admin ได้รับแจ้งจาก TK park ว่ายังมีเขตพื้นที่อีกหลายแห่ง

ที่ยังไม่ส่งข้อมูล ซึ่งนับว่าล่วงเลยมานานแล้ว จนเป็นเหตุให้ยังไม่สามารถ

โอนงบประมาณตามที่แจ้งไว้ ไปยังเขตที่เรามีข้อมูลแล้ว ก่อนหน้านี้

 

จึงขอประกาศให้ทราบว่า สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จะปิดรับข้อมูลและ

หมายเลขบัญชีธนาคาร (รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ. 04010/303 ลว. 7 มี.ค. 57)

โดยเขตที่เรายังไม่ได้รับข้อมูล ขอให้รีบจัดส่งมาทางอีเมล์ ภายในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เท่านั้น

หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะรับงบประมาณดังกล่าว

และทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการสรุปยอด เพื่อโอนงบประมาณให้เขตที่เราได้รับข้อมูลแล้ว ต่อไป

 

ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ ทุกระดับ

และขอชื่นชมทุกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้เป็นอย่างดี มา ณ ที่นี้ด้วย  

 

 

ตรวจสอบข้อมูลที่นี่

1
ผลการประกวดระดับประเทศ (คลิก)
2.  ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ต้องจัดส่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 57) (คลิก)
3.  เขตที่ได้รับงบประมาณแล้ว ในรอบที่ (คลิก)
4.  รายชื่อเขตที่ยังไม่ส่งข้อมูล (คลิก)

 

                                                                                                               :: เขียนล่าสุด  24.04.2014 @ 01.30 pm::

 

 

 

แนวทางการนำเสนองาน
การประกวด
Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องโลตัส  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ 7 เมษายน 2557

เวลา 08.30 – 17.00 น.

การเตรียมการนำเสนอ แนวคิดการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเข้าประกวดโครงการ Read Thailand   วิธีการจัดกิจกรรม / ผลที่ได้รับและความสำเร็จของการจัดกิจกรรมส่งสริมการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเข้าใจแนวคิด ตลอดจนการบริหารจัดการ การรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน มีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และเพื่อสร้างเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการอ่านการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ให้เกิดประสิทธิผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

 

รูปแบบวิธีการนำเสนอ
1.  การนำเสนอ ให้ผู้นำเสนอใช้การนำเสนอปากเปล่า ประกอบสื่อ เช่น วีดิทัศน์ Power Point โปสเตอร์

    ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ชิ้นงาน สื่อนวัตกรรม หนังสือที่ผลิตสำหรับจัดกิจกรรม สมุดบันทึก

    รักการอ่าน รายงานประจำปี เป็นต้น และหรือ วัสดุอุปกรณ์ สื่ออื่น ๆ ตามที่โรงเรียนเห็นสมควร

2. เวลาที่ใช้ในการประกวด ทีมละ 15 นาที แบ่งเป็น เวลาในการนำเสนอทีมละ 10 นาที เวลาในการซักถาม

    ของกรรมการทีมละ 5 นาที (กรณีที่โรงเรียนนำสื่อวัสดุอุปกรณ์มาใช้ประกอบการนำเสนอ ให้เวลาในการ

    จัดเตรียมบนเวทีไม่เกินทีมละ 5 นาที)

3. ผู้นำเสนอโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    ที่เข้าร่วมโครงการ (การแบ่งสัดส่วน/หัวข้อ ในการนำเสนอของครูและนักเรียน ให้อยู่ดุลยพินิจของ

    ผู้เข้าประกวด)

4. การจัดลำดับในการนำเสนอ ใช้วิธีจับฉลากหมายเลข ในช่วงการรายงานตัว

 

 

ข้อมูลการนำเสนอ

1.  แนวคิดและการดำเนินงาน ตลอดจนรูปแบบของการดำเนินงานโครงการ/จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน
2.  โครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โดดเด่น  สร้างสรรค์และสามารถดึงดูดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
   อยากเข้าร่วมกิจกรรมและอ่านหนังสือ
3. การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการนี้ นอกจากครูบรรณารักษ์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการแล้ว
   มีบุคลากรอื่นได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างไร
4. คิดว่าอะไรเป็นตัวบ่งบอกว่า การดำเนินการส่งเสริมการอ่านนี้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่โรงเรียนต้องการนำเสนอเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น

 

 
ข้อกำหนดสำหรับการรับรางวัล

1.  โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่ละขนาด จะได้รับรางวัลไปศึกษาดูงานต่างประเทศ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการเดินทาง
   ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ขนาดละ 2 คน (สงวนสิทธิ์ สำหรับครูผู้รับผิดชอบโครงการ ต้อง
   เป็นคนเดียวกับที่ลงทะเบียนและนำเสนองานต่อหน้าคณะกรรมการในวันตัดสินเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล
   ได้ และหากในวันเดินทางตามที่กำหนด ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ไม่สามารถเดินทางไปได้ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือว่าผู้นั้น
   สละสิทธิ์ในรางวัลดังกล่าว)
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5 ซึ่งเป็นผู้นำเสนองาน หากโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ในแต่ละขนาด จะได้รับรางวัล
   ทุนการศึกษา
5,000 บาท

 

 

                                                                                                                                     :: เขียนล่าสุด  23.03.2014 @ 23.30 pm::

 
 

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: กำหนดการตรวจเยี่ยม (Field Audit) เพื่อ เก็บข้อมูล 
                           สภาพจริงในการดำเนินงานโครงการ
Read Thailand :
                           อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน


  ขณะนี้ "โครงการ
Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" 
         ได้แจ้งกำหนดการเดินทางตรวจเยี่ยม (Field Audit) เพื่อ เก็บข้อมูล 
                       สถาพจริงในการการดำเนินงานโครงการฯ
           (เจ้าหน้าที่จะประสานแจ้งกำหนดการให้โรงเรียนทราบโดยตรง)

 

ให้โรงเรียน
ผ่านการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการ เตรียมการ ดังนี้

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน, คุณครูที่รับผิดชอบโครงการฯ และนักเรียน
ชั้น .ป.5 จำนวน 5-10คน 

2. ให้จัดเตรียมนำเสนอเฉพาะเอกสาร/ผลงานในโครงการเท่านั้น

3. จัดให้เจ้าหน้าที่ Field Audit ได้ถ่ายภาพห้องสมุด และชิ้นงาน

4. โรงเรียนไม่ต้องจัดนิทรรศการเพื่อรอรับการ ตรวจ ติดตาม ในครั้งนี้

5. การ ตรวจ ติดตาม จะใช้เวลาประมาณ 2 ชม. / 1 โรงเรียน

                                                                                                                                     :: เขียนล่าสุด  15.03.2014 @ 23.30 pm::

 
 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: การตรวจสอบรายการที่ต้องจัดส่ง

 เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ Read Thailand ทุกท่าน เพื่อโปรดทราบ  ดังนี้

1. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)กำหนดจำนวน ครู และ นักเรียน ที่จะนำเสนอผลงาน 
    ในวันที่จะมีการประกวดระดับประเทศ (7 เม.ย. 57) จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
    1.1 ครูที่รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน
    1.2 นักเรียนที่จะนำเสนอผลงาน จำนวน 2 คน
    จึงขอความร่วมมือให้ทุกเขต แจ้งไปยังโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ทราบ เพื่อเตรียมความพร้อม
2. ขณะนี้ ได้มีหนังสือจาก สพฐ. ที่ ศธ 04010/ว303 ลว. 7 มี.ค. 57 เรื่อง ขอความร่วมมือ สพป. ทุกแห่ง
    ที่เข้าร่วมโครงการ จัดส่งข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ ความแจ้งแล้วนั้น
    โดยท่านสามารถตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ต้องจัดส่ง (สรุป ณ วันที่ 12 มี.ค. 57) ได้ที่นี่ 
3. เรื่องการจัดสรรงบประมาณ โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นั้น
    สำหรับรอบที่ 1 สามารถตรวจสอบยอดเงินได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม เป็นต้นไป (หากเร็วกว่านั้น 
    จะรีบทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์) ส่วนรอบ ที่ 2 คาดว่าจะดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่
    20 มี.ค. 57 (ขั้นตอนการขออนุมัติวงเงิน) ดังนั้น เขตที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในรอบที่ 1 
    โปรดรอการจัดสรรในรอบที่ 2 โดย สวก. จะประชาสัมพันธ์รายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
4. เขตที่ยังไม่ส่งข้อมูล หลังจากตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลแล้ว ขอความกรุณาเร่งส่งในส่วนที่ยังขาด
    โดยด่วน เพื่อให้ทันกำหนดการสำรวจเขตที่จะรับการจัดสรรงบประมาณ รอบ 2

 ********************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กาญจน์กฤษดิ์ ทานเจือ (อั๋น) 02-288-5732  

                                                                                                                                                     :: เขียนล่าสุด  13.03.2014 @ 16.30 am::
  

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: การโอนจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด

 

ขณะนี้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้กำลังดำเนินการเบิกงบประมาณสนับสนุนการประกวดฯ

รอบที่ 1 สำหรับ สพป. ที่จัดส่งสำเนาหน้าบัญชี / หมายเลขบัญชี มาให้ทางทีมงานแล้ว
คาดว่าจะได้รับภายในวันที่ 17 มีนาคม 2557

 

ในการนี้ ทางทีมงานจะมีหนังสือแจ้งเรื่องการโอนงบประมาณสนับสนุน ไปยังท่านอีกครั้ง

พร้อมเอกสารแจกแจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

 

ดังนั้น เมื่อได้รับหนังสือแจ้งฯ แล้ว ขอให้แต่ละ สพป. กรุณาส่งหนังสือตอบกลับ
พร้อมเอกสารแจกแจงรายละเอียดการใช้จ่าย มายังที่อยู่ด้านล่างนี้

********************

 

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (โครงการ Read Thailand)

999/9 ชั้น 17 อาคารดิออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

พระราม 1 ปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 
                                                          
                                                                                          :: เขียนล่าสุด  23.01.2014 @ 16.30 am::

 

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ขยายเวลาส่งผลการประกวดระดับเขตตรวจราชการ

 

ตามที่ได้มีการประชุมคณะทำงาน Read Thailand เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
ณ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
(TK park) นั้น 
มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
ขยายเวลาส่งผลการประกวดระดับเขตตรวจราชการ 
โดยให้ทุกเขตตรวจราชการสามารถส่งผลได้ภายใน วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ไม่เกิน 16.30 น.

***************************


ช่องทางการส่งผลการประกวด   
obec.promote@gmail.com  และ  readthailand@tkpark.or.th

เอกสารที่จะต้องจัดส่งให้กับคณะทำงาน ประกอบด้วย

    1.       รายงานการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก       

    2.      ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

    3.     รายงานผลการตัดสินระดับเขตตรวจราชการของกรรมการแต่ละท่าน พร้อมความคิดเห็น

 

เอกสารต่าง ๆ ขอให้ส่งตามที่อยู่นี้

          ศูนย์ประสานงานโครงการ Read Thailand

          1/999  อาคารภูมิสรวล  ถนนกำแพงเพชร 6

          แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

          โทร 02-575-2559 ต่อ 425

          ผู้ประสานงาน : คุณปิยอมร  เปี่ยมแก้ว และ คุณพชรชล  สนแจ้ง

 


                                                                                           :: เขียนล่าสุด  28.02.2014 @ 09.30 

 
  

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เกณฑ์การแบ่งขนาดโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ RT

                  1. โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่เกิน 150 คน 

2. โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนทั้งโรงเรียน 150-300 คน

3. โรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนทั้งโรงเรียน 301 คนขึ้นไป

<<ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียน>>

                                                                                                                                               :: เขียนล่าสุด  05.02.2014 @ 02.00 pm ::

 
  

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

เนื่องจากได้รับแจ้งจากเขตพื้นที่หลายแห่งว่า ได้ตรวจสอบจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
ตามประกาศในเว็บไซต์ พบว่า ข้อมูลจำนวนโรงเรียนไม่ถูกต้องในหลายเขตพื้นที่
ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินการจัดการแข่งขัน นั้น
ในการนี้ สพฐ. ขอเรียนว่า การตรวจสอบข้อมูลจำนวนโรงเรียน จะต้องติดต่อไปยัง
TK Park โดยตรง
เนื่องจาก TK Park เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลของโครงการฯ
จึงขอให้เขตพื้นที่ทุกแห่ง ได้สอบถาม และตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลโดยเร็ว
โดยติดต่อไปที่ หัวหน้าบรรณารักษ์
TK Park : คุณรินศิริ (นก)  081 628 0260
         

 

                                                                                                                                                   :: เขียนล่าสุด  03.02.2014 @ 01.00 pm::

 

 

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แก้ไข e-mail สำหรับการจัดส่งข้อมูล

         เนื่องจาก
e-mail ของกลุ่มวิทยบริการ สวก. ที่แจ้งไว้ตามหนังสือถึงเขตพื้นที่การศึกษา (ว 103)
                         และที่ลงประกาศในเว็บไซต์ เกิดขัดข้อง ไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้

จึงขออภัยที่จะแจ้งให้ท่านทราบ และส่งข้อมูลมาใหม่อีกครั้ง ตามที่อยู่ e-mail ข้างล่างนี้
obec.promote@gmail.com

โดยให้ระบุหัวเรื่องอีเมล์ ตามเดิม คือ
1.  ผลการประกวด RT จังหวัด......(ระบุจังหวัด).....”  สำหรับแจ้งผลการประกวดระดับจังหวัด

2. หมายเลขบัญชีธนาคาร สพป...(ระบุ)...เขต..(ระบุ)... สำหรับแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร

                                                                                                                                                    :: เขียนล่าสุด  28.01.2014 @ 10.30 pm::

 
 
 

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 เนื่องจาก จะมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่เขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Read Thailand
เพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน

 จึงขอให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคารสำนักงานฯ ของท่าน
มายังอีเมล์ academic.promote@gmail.com โดยด่วน
obec.promote@gmail.com
โดยให้ระบุหัวเรื่องอีเมล์ “หมายเลขบัญชีธนาคาร สพป.....(ระบุ).....เขต.....(ระบุ)......”

  
                                                          
                                                                                      :: เขียนล่าสุด  23.01.2014 @ 01.50 am::

 

 

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 เนื่องจากพบว่า เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนที่ท่านดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้ มีข้อผิดพลาด คือ
“ด้านที่ 1 องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 1  มีข้อความซ้ำกับ “ตัวบ่งชี้ที่ 2  
ทางทีมงานจึงดำเนินการปรับแก้ให้ถูกต้อง และนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้ท่านดาวน์โหลดได้ใหม่ เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกัน
ในการนี้ ขอขอบพระคุณ อ.บุญลักษณ์  พิมพา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กทม.
ที่ได้กรุณาให้ข้อสังเกตมายังทีมงานค่ะ

                                                          
                                                                                     :: เขียนล่าสุด  23.01.2014 @ 01.20 am::

 

 

คณะกรรมการระดับจังหวัด โปรดทราบ !!!
 เมื่อดำเนินการประกวดเสร็จแล้ว ขอให้จัดส่งรายชื่อและผลงานของโรงเรียน
ที่มีคะแนนสูงสุดทั้ง 3 ขนาด (เล็ก/กลาง/ ใหญ่) ขนาดละ 1 โรงเรียน
 
ส่งให้เขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบจัดการประกวดระดับเขตตรวจราชการ พร้อมทั้ง
ส่งผลการประกวดไปยังสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ทราบผ่านทางอีเมล์
academic.promote@gmail.com
obec.promote@gmail.com

โดยตั้งชื่อหัวเรื่องของอีเมล์ว่า   " ผลการประกวด RT จังหวัด......(ระบุจังหวัด)....."

 

   สพป. ที่ทำหน้าที่จัดการประกวดระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 13 เขต ได้แก่

เขตที่

รับผิดชอบจังหวัด

หน่วยงาน
ที่รับจัดประกวด

1

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่

สพป.เชียงใหม่ เขต 1

2

พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร  อุทัยธานี

สพป.พิษณุโลก เขต 1

3

ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง

สพป.ลพบุรี เขต 1

4

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

สพป.นนทบุรี เขต 1

5

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว  จันทบุรี  ตราด ระยอง

สพป.ชลบุรี เขต 1

6

กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

สพป.กาญจนบุรี เขต 1

7

ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ บึงกาฬ

สพป.ขอนแก่น เขต 1

8

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

สพป.นครราชสีมา  เขต 1

9

อุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ยโสธร
ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ

สพป.อุบลราชธานี เขต 1

10

ภูเก็ต ระนอง กระบี่ พังงา ตรัง

สพป.ภูเก็ต

11

นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

12

ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล สงขลา

สพป.สงขลา เขต 1

13

กรุงเทพมหานคร

สพป.กรุงเทพมหานคร