สพฐ.ดำเนินโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี

 

รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อนำพาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้า โดยให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่วัยเริ่มเรียนกำหนดเป็นนโยบายสำคัญคือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อจบ ป.ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดเป็นนโยบายสำคัญให้นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงต่อไป โดย พิจารณาเห็นว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จได้ ต้องปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ ตั้งแต่สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจใคร่เรียนรู้ รวมไปถึงการใช้สื่อนวัตกรรม และวิธีจัดการเรียนการสอนของครู จึงคัดเลือกโรงเรียนแกนนำพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ร้อยละ ๖ ของจำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา และขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยการจัดอบรมทางไกลด้วยระบบ DLTV และ DLIT มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตระหนักและรับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบาย “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อจบ ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผล ให้เป็นรูปธรรม” ให้โรงเรียนแกนนำพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี มีแนวทางการดำเนินงาน จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลการดำเนินงานพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา

              การดำเนินงานตามโครงการมีเป้าหมาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตระหนักและรับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบาย โรงเรียนแกนนำพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(Brain - based Learning)  มีแนวทางการดำเนินงาน จัดการเรียนรู้เป็นไปในตามแนวทางอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา ทุกโรงเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออกเขียนได้เมื่อจบชั้น ป.๑

              สำหรับกิจกรรมการดำเนินงาน มีดังนี้

 

                     กิจกรรมที่ ๑ การอบรมวิทยากรแกนนำ พลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี โดยการจัดประชุม ๔ ภูมิภาค ๕ จุด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่มีโรงเรียนประถมศึกษาทุกเขต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่รับผิดชอบงานวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศตืดตามและประเมินผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูชั้น ป.๑ ของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยแต่ละเขตให้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain–based Learning) ร้อยละ ๖ ของโรงเรียนในเขต โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

(๑)  โรงเรียนต้องสมัครใจเข้าร่วมโครงการและพร้อมที่จะดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด

(๒) ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันที่จะปรับเปลี่ยนโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(Brain-based Learning)อย่างไม่มีเงื่อนไข 

(๓)  โรงเรียนต้องพร้อมที่จะสร้างเครือข่ายดำเนินการในเรื่องนี้

 

 

แบ่งเป็น ๕ จุด  ดังนี้

จุดที่ ๑ ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่  ๓๐–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

จุดที่ ๒ ภาคกลาง  ระหว่างวันที่  ๖–๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้
จอมเทียน พัทยา
 .ชลบุรี 

จุดที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตอนล่าง ระหว่างวันที่ ๑๓–๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

จุดที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตอนบน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมเซ็นทารา
 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

จุดที่ ๕ ภาคใต้   ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

                     รูปแบบการประชุม ประกอบด้วย อบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางพัฒนาการทางสมอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และจัดแสดงนิทรรศการ กุญแจ ๕ ดอก ก้าวสู่การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain-based Learning) ได้แก่ สนามเด็กเล่น ห้องเรียน กระบวนการเรียนรู้ หนังสือเรียน แบบฝึกใบงาน สื่อและนวัตกรรมที่กระตุ้นสมอง

 

               กิจกรรมที่ ๒ การอบรมทางไกล  มีกิจกรรมย่อย ได้แก่

๑.      การอบรมศึกษานิเทศก์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง BBL เป็นวิทยากรผู้ช่วยวิทยากรต้นทาง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต  เขต ละ ๔ คน จัดอบรมระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

๒. การอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตจัดอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวิทยากรต้นทาง อบรม ณ โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวิทยากรผู้ช่วยวิทยากรต้นทางที่ผ่านการอบรมตามกิจกรรมย่อยที่ ๑ จัดสื่อ/อุปกรณ์ตามที่วิทยากรต้นทางดำเนินการ ผู้เข้าประชุมประอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบงานวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลของเขต ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทุกเขต  ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกเขตพื้นที่การศึกษา  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกโรงเรียน  รวม ๖๑,๕๐๐ คน รับสัญญาณดาวเทียม โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยระบบ DLTV ช่อง ๑๔ ระหว่างวันที่    ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

 

   กิจกรรมที่ ๓ การติดตามประเมินผล  มี ๒ กิจกรรมย่อย ได้แก่

                     ๑. การประเมินผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้ข้อสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ปลายภาคเรียนที่ ๑ และปลายภาคเรียนที่ ๒ ส่วนระหว่างภาคเรียน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดำเนินการ

                         ๒. การนิเทศและติดตามให้ความช่วยเหลือ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับดูแลช่วยเหลือโรงเรียนทุกระยะ และรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

 

               กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน โดยสนับสนุนงบประมาณ สื่อ และอุปกรณ์ที่จะดำเนินการตามแนวทางพลิกโฉมโรงเรียน

                ความสำเร็จที่จะเกิด คือ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนดำเนินการพัฒนานักเรียน ป.๑ ทุกคน เมื่อจบปีการศึกษา ให้อ่านออกเขียนได้ และโรงเรียนแกนนำพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ดำเนินการขยายผลได้ครอบคลุมในเขตพื้นที่การศึกษา

 

..................................................

สถาบันภาษาไทย  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๖ โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๔๓
E – mail: houseobec@gmail.com