แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน (8 ต.ค. 56)
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ปี 2556 (8 ต.ค. 56)