ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
บริการของ สพฐ.
                             
    e-filing
    e-transport
 
ปฏิทินงาน สวก.
มีนาคม 2017
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 117
บุคคลทั่วไป : 117
สมาชิก : 0

แนะนำ สวก.

อำนาจหน้าที่

1. จัดทำมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วิจัยและพัฒนาสื่อต้นแบบและนวัตกรรมสื่อการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ และหลักสูตรสถานศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับ
บุคคล ซึ่งมีความสามารถพิเศษ
4. พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ระบบการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายการเรียนรู้และการวิจัยทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและประสานการพัฒนาระบบและมาตรฐานการแนะแนว
5. พัฒนาและส่งเสริมเกี่ยวกับภาษาไทยและการแปล
6. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายวิสัยทัศน์

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นความเป็นสากลบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา ความรู้ จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข
มีบุคลากรที่เป็นผู้นำและมีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

 
พันธกิจ

จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและมีแผนงานหลัก ด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของประเทศ สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสอดคล้องกับแนวทางของสากล 
2. ดำเนินงานด้านนโยบาย ประสานงาน ติดตาม กำกับดูและสนับสนุนงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาระบบการวัดผล ประเมินผล การพัฒนาระบบการแนะแนว การพัฒนาการวิจัย เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการพัฒนาภาษาไทยและการแปล เพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เป็นสากล
3. กำกับ ควบคุม ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์

1. ร่วมดำเนินการบริหารจัดการการศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างวัฒนธรรมการทำงานโดยเน้นการทำงานเชิงรุก การทำงานเป็นทีม ให้ได้ผลสัมฤทธิของงานอย่างมีคุณภาพ
ทันเวลาตามหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนางาน โดยใช้ระบบเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างทั้งภาครัฐและเอกชน
4. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นฐานในการพัฒนาและเผยแพร่งาน และผลงานต่อสาธารณชน
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน มุ่งสู่ระดับสากลบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย
6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเป็นฐานในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการพัฒนางาน
7. ให้มีองค์กรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปของคณะกรรมการ
8. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้บุคลากร มีแรงจูงใจ มุ่งมั่นในการทำงานให้เสร็จอย่างมีความสุข
 
 
เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีความสุข เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 
แบนเนอร์
สื่อออนไลน์
MCMK
คำขวัญวันเด็ก59
Smart Obec
ข้อมูลประชาชน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภาพกิจกรรม สวก.
เอกสารเผยแพร่สวก.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนบูรณาการ 200 ชม.