ทักษะการคิด(16 ต.ค. 55)  
ด้านแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา(16 ต.ค. 55)  
ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง(16 ต.ค. 55)  
ด้านอยู่อย่างพอเพียง(16 ต.ค. 55)  
ด้านมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน(16 ต.ค. 55)  

ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.mediafire.com/view/?fauvji2u522fccj

(15 ต.ค. 55)
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ(4 ต.ค. 55)  
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้(17 ก.ย. 55)  
ทักษะชีวิต(13 ก.ย. 55)  
คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง(13 ก.ย. 55)  
ใฝ่เรียนรู้(11 ก.ย. 55)  
ใฝ่ดี(11 ก.ย. 55)  
อ่านออก เขียนได้(11 ก.ย. 55)