มารู้จัก PISA กันเถอะ เอกสารปัจจัยที่ทำให้ระบบโรงเรียนประสบความสำเร็จ เว็บไซต์ PISA Thailand
 ความสำคัญของการประเมิน PISA  เว็บไซต์ของ OECD
 การประเมิน PISA 2012 โดย ดร.ปรีชาญ  เดชศรี
  
 การสร้างความพร้อมเพื่อการสอบ โดย ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา
  
   
 ตัวอย่างข้อสอบ  
 ข้อสอบการรู้เรื่องการอ่าน  
 ข้อสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์  
 ข้อสอบการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  
   
   
 ฝึกทำข้อสอบ  
 แบบประเมินความสามารถด้านการอ่าน ระดับที่ 3
  
 กระดาษคำตอบ