โครงการรักษ์ภาษาไทย  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔

---------------------


หลักการและเหตุผล

                   สืบเนื่องจากรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ประกาศให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพราะตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ปัญหาการใช้คำไทย" ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๐๕  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เห็นสมควรจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเผยแพร่รณรงค์ให้เห็นคุณค่า
ภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ สู่เยาวชนและสาธารณชนทั่วไป  เป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย  ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ  ประกอบกับ
ปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา  และรัฐบาลได้เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" 
ดังนั้น เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี   โดยดำเนินการโครงการรักษ์ภาษาไทย  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๔วัตถุประสงค์

                   ๑.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๔       

                    ๒.  เพื่อพัฒนา และส่งเสริมทักษะความสามารถนักเรียนด้านภาษาไทย

                    ๓.   เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี ๒๕๕๔


เป้าหมาย

                     ๑.  นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ  แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม  คือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖   จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน

                    ๒.  ครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน ๕,๐๐๐ คน

                    ๓.  นักเรียนผู้เข้าประกวดแข่งขันและครูผู้สอนที่ดูแลนักเรียน จำนวน ๑๔๐ คน

วิธีการดำเนินงาน

                   ๑.  สพฐ. เชิญชวน  สพป. และ สพม. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดประกวดทักษะความสามารถของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือก
นักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศระดับเขตฯ เข้าแข่งขันระดับประเทศ  โดยกำหนดเกณฑ์ค่าน้ำหนักของคะแนนทุกประเภทตามความเหมาะสม   และส่งผลงาน
นักเรียนชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  ผลงานที่ส่งขอให้มีคำรับรองจากครูประจำชั้น หรือครูผู้สอน  และระบุชื่อ นามสกุล ชั้นเรียน  ชื่อ-ที่อยู่สถาน
ศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกให้ชัดเจน   ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ที่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต   กทม.   ๑๐๓๐๐    ภายในวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

                  ๒.  สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานให้เหลือ ๒๐ ผลงาน และจัดประกวดแข่งขันผลงานใหม่ (เขียนสด) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ระดับชั้น ป. ๔- ๖  ชั้น ม. ๑ -๓  และ ชั้น ม. ๔ -๖  โดยชั้น ป. ๑ - ๓ ไม่ต้องเดินทางมาประกวดแข่งขันใหม่ แต่จะส่งผลงานให้กรรมการพิจารณา
ตัดสินเพื่อมอบเงินรางวัลระดับประเทศ ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด สพฐ. จะไม่ส่งคืน ผู้เข้าแข่งขันต้องสำเนาต้นฉบับไว้


กิจกรรมการประกวดแข่งขันของ สพฐ. ประเด็น  "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"

ระดับ

ประเภท

รายละเอียด

ป. ๑ - ป. ๓

ทีมละ

๒ คน

- เขียนเรื่องจากภาพ   

- กำหนดชื่อเรื่องเอง โดยให้ครอบคลุมประเด็น

- ใช้กระดาษวาดเขียน  ขนาด  ๑๙ ซม. x ๒๖.๕ ซม.  วางแนวตั้ง แบ่งเป็น ๒ ส่วน  
   ส่วนบนวาดภาพ  และส่วนที่สอง เขียนคำบรรยายภาพด้วยลายมือตัวบรรจง
   เต็มบรรทัด   ความยาวระหว่าง  ๕ - ๘ บรรทัด  

- ใช้สีเทียน  สีชอล์ก  สีน้ำ  หรือสีอื่น ๆ

- เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น

- กำหนดเวลาตามความเหมาะสม

- เกณฑ์การให้คะแนน  พิจารณาจากเนื้อหาที่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง   
ภาพวาด   
  องค์ประกอบศิลป์  การระบายสี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   และการ
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

 ป. ๔ - ป. ๖

บุคคล

- เขียนเรียงความ    

- กำหนดชื่อเรื่องเอง โดยให้ครอบคลุมประเด็น

- กำหนดความยาวระหว่าง  ๒๐ - ๒๕  บรรทัด   หรือไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A ๔  

    ในเวลา  ๑ ชั่วโมง

- เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น


 

ระดับ

ประเภท

รายละเอียด


 

- เกณฑ์การให้คะแนน  พิจารณาจากความคิดและเนื้อหาที่นำเสนอ  ความสอดคล้อง
  กับชื่อเรื่อง   องค์ประกอบ   การใช้ภาษา  อักขรวิธีถูกต้อง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 ตัวอักษรตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด อ่านง่าย  และสะอาด

 ม. ๑ - ม. ๓

บุคคล

- แต่งกลอนสุภาพ  จำนวน   ๔ บท

- กำหนดชื่อเรื่องเอง โดยให้ครอบคลุมประเด็น

- เขียนด้วยลายมือหวัดแกมบรรจงครึ่งบรรทัด ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น

- กำหนดเวลา  ๑  ชั่วโมง

- บทร้อยกรองถูกต้องตามแบบแผนคำประพันธ์และฉันทลักษณ์

- เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากความคิดและเนื้อหาที่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง      
  การใช้ภาษาเหมาะสม ถูกต้อง ตามแบบแผนคำประพันธ์และฉันทลักษณ์  ตัวอักษร 
  ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  อ่านง่าย   และสะอาด

 ม. ๔ - ม. ๖

ทีมละ
๒ คน

- ความเรียงขั้นสูง    

- กำหนดชื่อเรื่องเอง  โดยให้ครอบคลุมประเด็น

- เขียนด้วยลายมือหวัดแกมบรรจง  ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น    

- กำหนดเวลา ๕ ชั่วโมง  (ไม่รวมพักเที่ยง)

- ใช้หนังสือ และเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ค้นหาข้อมูลในระหว่างประกวดแข่งขันได้ 
   ห้ามใช้อินเทอร์เน็ต

- เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากความคิดและเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นความเรียงทาง
  วิชาการ ครอบคลุมประเด็นสอดคล้องกับชื่อเรื่อง  มีความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอ
  ชัดเจนมีเหตุผล การเรียบเรียงความคิดเห็น โต้แย้ง และสนับสนุน แสดงความเข้าใจ
  ที่ลึกซึ้ง  โดยใช้คำจำนวน ๔,๐๐๐ คำ ขึ้นไป   ตัวอักษรตามรูปแบบที่กระทรวง
  ศึกษาธิการกำหนด  อ่านง่าย   และสะอาด


งบประมาณ

                               เงินรางวัลทุนการศึกษา                                                                                     ๑๕๐,๕๐๐            บาท       

                          ระดับ ป.๑-ป.๓   มี  ๒๐   รางวัล  เป็นเงิน   ๔๓,๐๐๐   บาท  ได้แก่

                                               รางวัลชนะเลิศ  ๑  รางวัล                                เป็นเงิน                                   ๑๐,๐๐๐  บาท 

                                                           รางวัลที่ ๒        ๑  รางวัล                               เป็นเงิน                                      ๘,๐๐๐   บาท

                                               รางวัลที่ ๓        ๑  รางวัล                                เป็นเงิน                                       ๖,๐๐๐  บาท 

                                               รางวัลชมเชย    ๒  รางวัล  รางวัลละ   ๒ ,๐๐๐  บาท   เป็นเงิน    ๔,๐๐๐  บาท

                             รางวัลความสามารถพิเศษ ๑๕ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

                                         ระดับ ป.๓-ป.๖   มี  ๒๐   รางวัล  เป็นเงิน  ๒๑,๕๐๐  บาท  ได้แก่

                                               รางวัลชนะเลิศ  ๑  รางวัล                                เป็นเงิน                                    ๕,๐๐๐   บาท 

                                                           รางวัลที่ ๒        ๑  รางวัล                               เป็นเงิน                                     ๔,๐๐๐   บาท

                                               รางวัลที่ ๓        ๑  รางวัล                                เป็นเงิน                                      ๓,๐๐๐  บาท 

                                               รางวัลชมเชย    ๒  รางวัล  รางวัลละ   ๑ ,๐๐๐  บาท   เป็นเงิน   ๒,๐๐๐  บาท

                             รางวัลความสามารถพิเศษ ๑๕ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน  ๗,๕๐๐ บาท

                                       ระดับ ม.๑-ม.๓  มี  ๒๐   รางวัล  เป็นเงิน   ๒๑,๕๐๐   บาท  ได้แก่

                                               รางวัลชนะเลิศ  ๑  รางวัล                                 เป็นเงิน                    ๕,๐๐๐   บาท 

                                                           รางวัลที่ ๒        ๑  รางวัล                               เป็นเงิน                                     ๔,๐๐๐   บาท

                                               รางวัลที่ ๓        ๑  รางวัล                                เป็นเงิน                                      ๓,๐๐๐  บาท 

                                               รางวัลชมเชย    ๒  รางวัล  รางวัลละ   ๑ ,๐๐๐  บาท   เป็นเงิน   ๒,๐๐๐  บาท

                             รางวัลความสามารถพิเศษ ๑๕ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน  ๗,๕๐๐ บาท  

                                   ระดับ ม.๔-ม.๖   มี  ๒๐   รางวัล เป็นเงิน  ๖๔,๕๐๐  บาท  ได้แก่

                                                รางวัลชนะเลิศ   ๑  รางวัล                              เป็นเงิน                       ๑๕,๐๐๐  บาท

                                           รางวัลที่  ๒        ๑  รางวัล                              เป็นเงิน                       ๑๒,๐๐๐  บาท

                                                รางวัลที่ ๓         ๑  รางวัล                              เป็นเงิน                        ๙,๐๐๐  บาท

                                                รางวัลชมเชย     ๒  รางวัล  รางวัลละ ๓,๐๐๐  บาท    เป็นเงิน     ๖,๐๐๐  บาท

                                                                        รางวัลความสามารถพิเศษ ๑๕ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๒๒,๕๐๐ บาท


ระยะเวลาการดำเนินงาน

                                เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๔ -  กันยายน  ๒๕๕๔  


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                                ๑.  สพฐ. ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔

                   ๒.  นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันและครูผู้สอนที่ดูแลนักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทย

                   ๓.   สพฐ. ได้เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔               สู่เยาวชนและสาธารณชนทั่วไป


ผู้รับผิดชอบโครงการ

                                สถาบันภาษาไทย   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   สำนักงานคณะกรรมการ-การศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๖ - ๗   โทรสาร  ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๔๓


คลิ้ก อ่านไฟล์เพิ่มเติม

------------------------------------