เรื่องเด่นการศึกษา

หลากหลายวิธีสอนสู่การพัฒนาผู้เรียน 

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

รายงานการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะ ความสามารถ และทักษะแห่งอนาคต
ณ ประเทศแคนาดา (พ.ศ. 2555)

รายงานการศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ด้านภาษาและการคำนวณ
ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พ.ศ. 2556)
 

วีดิทัศน์แนะนำการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณลักษณะของเยาวชน กรณีตัวอย่างประเทศญี่ปุ่น

ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เด็กไทยก้าวไกลดังใจหวัง 

 การจัดการเรียนรู้ เส้นทางสู่ความสำเร็จในการนำหลักสูตรสู่ชั้นเรียน
 วีดิทัศน์ "การเรียนรู้คณิตศาสตร์ : เปิดความคิดและเปิดใจ สู่มิติใหม่ของการจัดการเรียนรู้"