กรุณาคลิกเลือกเอกสารที่ท่านต้องการดาวน์โหลด

 
 

2
. กรอบการอบรมพัฒนาทักษะการคิด
 

3. แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


  4. แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6


5. เอกสารแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง)
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา

 


 

 6. แนวทางการเรียนซ่อมเสริมภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7


 

8. เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


  


10. ตัวอย่างการถอดประสบการณ์
แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ด้านคำนวณ (Numeracy)
จากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านคำนวณ (Numeracy) รุ่นที่ 1-3 
ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

 11. PowerPoint ประกอบการบรรยาย
การประชุมเร่งรัดการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมิน
ระดับนานาชาติ
วันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

 

 12. แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

13. PowerPointประกอบการบรรยาย
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
วันที่ 14-19 ธันวาคม 2557 และ 11-16 มกราคม
2558

 
 14. ตัวอย่างคำถามการทบทวนหรือกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

 15. แบบฝึกคิดเลขในใจ และคู่มือการใช้ ฯ

 

                     16. เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)                                                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


***เนื่องจากไฟล์เอกสารบางไฟล์มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่เซิร์ฟเวอร์ของ สวก. จะรองรับได้ จึงขอความกรุณาท่านดาวน์โหลดไฟล์จากลิ๊งค์ hosting webs ที่ทำการเชื่อมโยงไว้

ท่านสามารถศึกษาวิธีการดาวน์โหลดไฟล์จาก hosting websได้จากเอกสารตามลิ้งค์นี้ http://academic.obec.go.th/web/doc/d/1161 ***