โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาไทย วิธีแจกลูกสะกดคำ ผอ.รร.พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ (27 ก.ย. 59)

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ร่วมดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาไทยโดยวิธีแจกลูกสะกดคำผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔  กันยายน ๒๕๕๙  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ และ ดร.เดช ศิรินาม ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือจำนวน ๑๘ เขต รวมทั้งสิ้น ๒๒๐  คน วิทยากรที่มาให้ความรู้ได้แก่   นางปราณี ปราบริปู ข้าราชการบำนาญ สพฐ. ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัย นางอารมณ์ เหลืองแดง ครูโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ และนางสาวธนิกานเต์ ทาอ้าย ครูโรงเรียนบ้านงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต ๒

สืบเนื่องจาก สพฐ. ได้มีนโยบายเร่งรัดพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย สามารถเป็นผู้นิเทศภายในและให้คำแนะนำและช่วยเหลือครูผู้สอนได้ ซึ่งได้จัดทำวีดิทัศน์การอบรมดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ในระบบ TEPE  และมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม 649 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]