การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ภาคเหนือ (11 ส.ค. 59)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ภาคเหนือ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการบริหาร จัดการ การนิเทศ กำกับ ติดตามสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมการประชุมในกลุ่มภาคเหนือ ทั้งหมด 530 คน จากโรงเรียนกลุ่มภาคเหนือ 530 โรงเรียน โดยจัดประชุมที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.พิเชฎษ์ จับจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกับการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ยังมี ดร. กุศลิน  มุสิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มาบรรยายในหัวข้อสะเต็มศึกษากับการขับเคลื่อนในสถานศึกษา

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสะเต็ม 2 กิจกรรม ได้แก่ เรื่อง "ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง" และเรื่อง “รถของเล่นไฟฟ้า ซึ่งมีทีมวิทยากรจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี  ผศ. ดร. อโนดาษ์  รัชเวทย์ ดร.ชาญ ยอดเละ นายภานุพงษ์  หมั่นขีด  และดร. สมศักดิ์ บุญแจ้ง 

 

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สถาบันวิทยาศาสตร์ จำนวนผู้เข้าชม 1288 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]