แจ้งแนวทางและบัญชีจัดสรรโอนเงินของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขต และผู้อำนวยการโรงเรียนหน่วยเบิก
เรื่อง : แจ้งแนวทางและบัญชีจัดสรรโอนเงินของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เนื้อหา :

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเชต และผู้อำนวยการโรงเรียนหน่วยเบิก

สำนักวิชการและมาตรฐานการศึกษาขอแจ้งแนวทางและบัญชีจัดสรรโอนเงินของ สวก. ตามแผนดำเนินการขุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตามหนังสือ ศธ 04010/ว850 ลว.10 มี.ค.60)

อ้างถึงหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว1637 ลว.30 ธ.ค.60 และ ศธ 04002/ว483 ลว. 2 ก.พ.60 (สคส.แจ้งโอนครั้งที่ 269) 

แนบไฟล์ : 

- หนังสือแจ้งเขต (สวก.)

- เอกสารจัดสรร60 สวก.


แนบไฟล์ :
ผู้นำส่ง : (13 มี.ค. 60) อ่านทั้งหมด 1881 ครั้ง