การคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท
เนื้อหา : ตามที่ สพฐ.ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ  2560 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ.04006/ว1637 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 แล้วนั้น ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการขยายโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง(ฺฺBBL); เล่นตามรอยพระยุคลบาท ปีการศึกษา 2560 บรรลุวัตถูประสงค์ จึงขอความร่วมมือให้เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกเขตละ  1 รร.และส่งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกส่งกลับไปยัง สพฐ. ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560

แนบไฟล์ :
หนังสือถึงเขต.pdf  
เกณฑ์การคัดเลือก.pdf  
ผู้นำส่ง : (6 มี.ค. 60) อ่านทั้งหมด 309 ครั้ง