แจ้งรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง : แจ้งรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
เนื้อหา :
ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ดำเนินการ ดังนี้
๑. ประสานแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบว่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ทั้งฉบับของกระทรวงศึกษาธิการและฉบับของสำนักพิมพ์เอกชน ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ขณะนี้การปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๒. ในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว ขอให้ประสานแจ้งสถานศึกษาจัดซื้อและตรวจรับหนังสือที่มีการปรับปรุงแก้ไขพระนาม ภาพประกอบ และคำอธิบายภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แล้ว โดยตรวจสอบรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (http://academic.obec.go.th/textbook.web/) หรือเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th)

แนบไฟล์ :
20170217.pdf  
ผู้นำส่ง : (17 ก.พ. 60) อ่านทั้งหมด 652 ครั้ง