โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เรื่อง : โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559
เนื้อหา : ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบโครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย แบบปีเว้นปีการศึกษานั้น สำหรับในปีการศึกษา 2559 สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยให้ทุกเเขตพื้นที่การศึกษาแล้วตามอ้างอิงหนังสือประทับตราของ สนผ.เลขที่ ศธ.04006/ว716 ซึ่งงบประมาณอยู่ในการจัดสรรให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาละ 6,000,000 บาท จึงขอให้ทุกเขตดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยตามโครงการและให้รายงานผลการประเมินพัฒนาการไปยัง สพฐ.ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 

แนบไฟล์ :
หนังสือนำส่งให้เขต ปี 60.pdf  
ผู้นำส่ง : (8 ก.พ. 60) อ่านทั้งหมด 756 ครั้ง