หนังสือราชการ

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขต และผู้อำนวยการโรงเรียนหน่วยเบิก
เรื่อง : แจ้งแนวทางและบัญชีจัดสรรโอนเงินของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข่าวโดย : อ่าน[1747] (13 มี.ค. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท
ข่าวโดย : อ่าน[284] (6 มี.ค. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (เดือนมีนาคม 2560)
ข่าวโดย : อ่าน[2471] (6 มี.ค. 60)

เรียน : เพื่อทราบโดยทั่วกัน
เรื่อง : ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ข่าวโดย : อ่าน[148] (3 มี.ค. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง : แจ้งรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
ข่าวโดย : อ่าน[652] (17 ก.พ. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เรื่อง : โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559
ข่าวโดย : อ่าน[756] (8 ก.พ. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รายชื่อดังแนบ)
เรื่อง : การช่วยเหลือโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
ข่าวโดย : อ่าน[419] (3 ก.พ. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ข่าวโดย : อ่าน[933] (3 ก.พ. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคเหนือ
ข่าวโดย : อ่าน[210] (3 ก.พ. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์
ข่าวโดย : อ่าน[475] (25 ม.ค. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : ชี้แจงการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp
ข่าวโดย : อ่าน[662] (25 ม.ค. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp
ข่าวโดย : อ่าน[2066] (11 ม.ค. 60)

เรียน : เรียนผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การขยายเวลาดำเนินการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)
ข่าวโดย : อ่าน[645] (6 ม.ค. 60)

เรียน : ผอ.สพป./สพม.ทุกเขต
เรื่อง : การปรับปรุงเนื้อหาหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ให้เป็นปัจจุบัน
ข่าวโดย : อ่าน[491] (5 ม.ค. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา:ต้นกล้า Smart Trainer Team” ปี 2560
ข่าวโดย : อ่าน[929] (20 ธ.ค. 59)

   1 of 19