หนังสือราชการ

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp
ข่าวโดย : อ่าน[740] (11 ม.ค. 60)

เรียน : เรียนผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การขยายเวลาดำเนินการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)
ข่าวโดย : อ่าน[472] (6 ม.ค. 60)

เรียน : ผอ.สพป./สพม.ทุกเขต
เรื่อง : การปรับปรุงเนื้อหาหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ให้เป็นปัจจุบัน
ข่าวโดย : อ่าน[282] (5 ม.ค. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา:ต้นกล้า Smart Trainer Team” ปี 2560
ข่าวโดย : อ่าน[798] (20 ธ.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การชี้แจงความเข้าใจการบริหารจัดการเวลาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ข่าวโดย : อ่าน[738] (20 ธ.ค. 59)

เรียน :
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการ PRETEST GIFTED (FREE)
ข่าวโดย : อ่าน[328] (16 ธ.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)
ข่าวโดย : อ่าน[662] (13 ธ.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : โอนจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560)
ข่าวโดย : อ่าน[4755] (18 พ.ย. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวโดย : อ่าน[842] (15 พ.ย. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประกวดชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดนมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ข่าวโดย : อ่าน[530] (11 ต.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ข่าวโดย : อ่าน[49048] (6 ต.ค. 59)

เรียน : ผอ.สพป./สพม.ทุกเขต
เรื่อง : การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ข่าวโดย : อ่าน[832] (26 ก.ย. 59)

เรียน :
เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดีเด่นเพื่อเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2559
ข่าวโดย : อ่าน[900] (30 ส.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ข่าวโดย : อ่าน[691] (26 ส.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (รายชื่อดังแนบ)
เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ข่าวโดย : อ่าน[923] (23 ส.ค. 59)

   1 of 19