หนังสือราชการ

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง : แจ้งรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
ข่าวโดย : อ่าน[325] (17 ก.พ. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เรื่อง : โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559
ข่าวโดย : อ่าน[571] (8 ก.พ. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รายชื่อดังแนบ)
เรื่อง : การช่วยเหลือโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
ข่าวโดย : อ่าน[348] (3 ก.พ. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ข่าวโดย : อ่าน[720] (3 ก.พ. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคเหนือ
ข่าวโดย : อ่าน[167] (3 ก.พ. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์
ข่าวโดย : อ่าน[451] (25 ม.ค. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : ชี้แจงการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp
ข่าวโดย : อ่าน[532] (25 ม.ค. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp
ข่าวโดย : อ่าน[1567] (11 ม.ค. 60)

เรียน : เรียนผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การขยายเวลาดำเนินการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)
ข่าวโดย : อ่าน[585] (6 ม.ค. 60)

เรียน : ผอ.สพป./สพม.ทุกเขต
เรื่อง : การปรับปรุงเนื้อหาหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ให้เป็นปัจจุบัน
ข่าวโดย : อ่าน[452] (5 ม.ค. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา:ต้นกล้า Smart Trainer Team” ปี 2560
ข่าวโดย : อ่าน[858] (20 ธ.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การชี้แจงความเข้าใจการบริหารจัดการเวลาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ข่าวโดย : อ่าน[817] (20 ธ.ค. 59)

เรียน :
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการ PRETEST GIFTED (FREE)
ข่าวโดย : อ่าน[343] (16 ธ.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)
ข่าวโดย : อ่าน[710] (13 ธ.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : โอนจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560)
ข่าวโดย : อ่าน[5080] (18 พ.ย. 59)

   1 of 19