หนังสือราชการแจ้ง สพท.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (20 ก.ค. 60) [8]    

การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รายละเอียด    แบบฟอร์มการรับสมัคร 

(22 มิ.ย. 60) [285]  
เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) (27 เม.ย. 60) [3043]  

   1 of 1