หนังสือราชการแจ้ง สพท.

การรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561 (10 พ.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (7 ก.ย. 60) [437]  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (20 ก.ค. 60) [678]  

การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รายละเอียด    แบบฟอร์มการรับสมัคร 

(22 มิ.ย. 60) [1080]  
เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) (27 เม.ย. 60) [3536]  

   1 of 1